MASTERPLAN / NATIONALPARK THY

NATIONALPARK THY

Udvidelse af Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg er det bærende element i både Masterplan Hannæs-Østerild og Masterplan Lildstrand - og af afgørende betydning for udvikling af turisme, erhverv og bosætning i Nordthy/Hannæs-området.

Og vi kan føje nyt til Nationalpark Thy med Bulbjerg som ny trædesten til naturen og som naturens stillekupé langs Danmarks længste ubebyggede kyststrækning. Og evt. som Dark Sky-certificeret område.

Udviklingsgruppen har siden 2017 været i dialog med Nationalpark Thys ledelse om en potentiel samlet udvidelse af Nationalpark Thy til ikrafttræden med ny nationalparkplan fra 2022.

SEPTEMBER 2019: ET MEGET STORT SKRIDT I DEN RIGTIGE RETNING
På bestyrelsesmøde i Nationalparken 25.9.2019 blev følgende ført til referat (pkt. 6):
"Best.formand Torben Juul-Olsen orienterede kort om de drøftelser, der har været. Bestyrelsen besluttede, at udpegningsgrundlaget som gælder for nationalparken i dag også skal gælde for et evt. større areal. Bestyrelsen besluttede desuden, at sende en henvendelse til Thisted Kommunalbestyrelse mhp. at forsøge at få afdækket borgernes ønsker om at blive en del af Nationalpark Thy."
Se referat HER.Hverdagen forbliver den samme

Som lodsejer i Nationalpark Thy er du kun forpligtet i forhold til allerede gældende lokal- og kommuneplaner. Dvs. der gælder samme regler i og uden for Nationalparken. Læs Naturstyrelsens lodsejerinformation 

Lildstrand Udviklingsgruppens præsentation NATIONALPARK THY FRA AGGER TIL BULBJERG (feb. 2019)

Politisk opbakning til Masterplan Lildstrand fra Thisted Kommune

*****
Nationalpark-tv

 

 

Hawboernes Forening Lildstrand | CVR: 36265159