MASTERPLAN / NATIONALPARK THY

NATIONALPARK THY

Proces vedr. udvidelse af Nationalpark Thy

Nationalparkgruppen i Lildstrand: Tove Græsbøl Eriksen, Bjarne Sørensen, Anne-Mette Kristensen, Mikael Lassen (Frøstrup), Ernst Breum (Vesløs) og Torsten M. Madsen (Vigsø). Kontakt   

NPT's notat til Naturstyrelsen vedr. naturnationalpark i Nationalpark Thy 24.6.2021 

STATUS TIL NATIONALPARKGRUPPEN LILDSTRAND FRA NPT 19.8.2021: 
NPT-ledelsen havde i foråret 2021 et møde med miljøministeriets departement, Naturstyrelsen, Thisted Kommune, hvor NPT efterlyste et engagement fra statens side i den videre proces i forhold til en udvidelse af nationalparken. i uge 33 afventer NPT stadig en tilbagemelding herpå.
I uge 32 havde NPT et skypemøde med Lea Wermelin sammen med de øvrige formænd i nationalparkerne. På dette møde efterlyste NPT en udmelding om mulighederne fremadrettet i forhold til en naturnationalpark inden for nationalpark Thy samt mulighederne i relation til en udvidelse af nationalparken til Bulbjerg.
NPT afventer, at staten finder sine ben i relation til udpegningen af de kommende 10 naturnationalparker, før NPT ved, hvordan tingene udvikler sig, herunder hvilken procesplan der vil blive tale om.

HISTORIK:

På møde 16.12.2020 i Nationalpark Thy (NPT) besluttede bestyrelsen at arbejde for en udvidelse af nationalparken med strækningen Vigsø-Bulbjerg samt et område ved Krik Vig. En samlet udvidelse af NPT's areal med ca. 60%. Tidsrammen er 1-3 år.
Se Nationalpark Thy's PROCESPLAN for evt. udvidelse.

Nationalparkgruppen i Lildstrand indledte i sommeren 2017 dialog med Nationalpark Thy (NPT) og kommunalbestyrelsen om en potentiel samlet udvidelse af NP Thy til ikrafttræden med ny nationalparkplan fra 1.4.2022. Gruppen har fra start bestået af Tove G. Eriksen, Bjarne Sørensen og Mette Kristensen, Lildstrand. I december 2020 er gruppen suppleret med Mikael Lassen, Frøstrup, Ernst Breum, Vesløs, og Torsten Madsen, Vigsø.

Udvidelse af Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg er det bærende element i både Masterplan Hannæs-Østerild og Masterplan Lildstrand - og af stor betydning for fortsat udvikling af den lille/stille turisme i Lildstrand samt for erhverv og bosætning i Nordthy/Hannæs-området.

Strækningen Vigsø-Bulbjerg kan føje nyt til Nationalpark Thy med Bulbjerg som trædesten til naturen, som naturens stillekupé langs Danmarks længste ubebyggede kyststrækning og som kommende Dark Sky Thy med international IDA-certificering.

Dokumentation for borgerinddragelse og projektforslag

  1. Masterplan Lildstrand     (Resume af Masterplan/1 side)
  2. Masterplan Hannæs-Østerild (som høringssvar til Kommuneplan 2017-2029). 
  3. Dok. for borgerinddragelse, Vigsø-området 
  4. Forslag til arealudvidelse 59 km2 - på matrikelniveau med dokumentation af lodsejerkontakt, udarb. april 2018 og indgivet til NP Thy og Kommunalbestyrelsen
  5. Præsentation af ”Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg” 

FAKTA om udvidelse af NP Thy med ca. 60% 

  • 25% er DK's længste ubebyggede kyststrækning Vigsø-Lildstrand og frem til Bulbjerg, Fredet klithede uden landbrugarealer. 85% af arealet ejes af staten og drives af Naturstyrelsen Thy. 15% (fredet klithede) tilhører 28-30 private lodsejere, hvoraf 2 ejer 50%. (59 km2/5.900 ha.)
  • 29% er en udvidelse mod syd foreslået af Dansk Ornitolog-Forening (DOF).
    Omfatter det lavvandede, tidevandsprægede marine miljø i Krik Vig. Det foreslåede område af Nissum Bredning, der mod syd går til linjen mellem Røjensø Odde og Thyborøn Kanal, er i sin helhed underlagt den danske stats højhedsret over søterritoriet, hvilket indebærer en overskuelig administration. 
  • 6% er private matrikler, som ønsker optag.Hverdagen forbliver den samme i Nationalpark Thy

Som lodsejer i Nationalpark Thy er du kun forpligtet i forhold til allerede gældende lokal- og kommuneplaner. Dvs. der gælder samme regler i og uden for Nationalparken. Samt nye tilskudsmuligheder.
Læs Naturstyrelsens lodsejerinformation 

*****

Presseklip Lildstrand
TV Midtvest 16. dec. 2020 
(beslutning om proces for udvidelse)

Nationalparkplan 2022: Alle indkomne forslag.
42 forslag fra Lildstrand/Hannæs/Vigsø.

Borgermøde 29.10.2020 (inkl. præsentationer og video) 

Nationalparkens bestyrelse 2021-2023

Nationalparkrådet 2021-2023

Referater af bestyrelsesmøder i Nationalpark Thy

Nyhed om proces for udvidelse fra Nationalpark Thy 18.12.2020

 

Hawboernes Forening Lildstrand | CVR: 36265159