MASTERPLAN / NATIONALPARK THY

NATIONALPARK THY

Udvidelse af Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg er det bærende element i både Masterplan Hannæs-Østerild og Masterplan Lildstrand - og af stor betydning for fortsat udvikling af turisme, erhverv og bosætning i Nordthy/Hannæs-området.

Og vi kan føje nyt til Nationalpark Thy med Bulbjerg som ny trædesten til naturen og som naturens stillekupé langs Danmarks længste ubebyggede kyststrækning. Og evt. som Dark Sky-certificeret område.

Udviklingsgruppen har siden 2017 været i dialog med Nationalpark Thys ledelse om en potentiel samlet udvidelse af Nationalpark Thy til ikrafttræden med ny nationalparkplan fra 2022.

UPDATE DECEMBER 2019:

Mulig udvidelse af Nationalpark Thy
blev drøftet på møde i Kommunalbestyrelsen 17.12.19. Se debat HER.  

Esben Oddershede, som har et ben i både kommunal- og nationalparkbestyrelse, argumenterer imod kommunal involvering med argumentet: at "smøre for tyndt ud". Kommunalbestyrelsen vælger herefter at overdrage opgaven med afholdelse af borgermøde til Nationalpark Thy alene. 

Best.formand i Nationalpark Thy, Torben Juul-Olsen, udsætter i en udtalelse til Nordjyske endnu engang bestyrelsens stillingtagen til udvidelse på ubestemt tid: "Sagen løber ingen vegne", jf. LINK

Gentagne opfordringer til at redegøre for økonomiske bekymringer i forbindelse med en udvidelse har ikke fået bestyrelsesformanden ud af busken. På intet tidspunkt siden 2017 har bestyrelsen sat tal på, hvad en udvidelse forventes at koste. Blot mekanisk gentaget, at "Det vil være at smøre leverpostejen for tyndt ud."  -  Måske vil 2020 blive året, hvor Nationalpark Thy byder ind med dialog på seriøst og konstruktivt grundlag?

"Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg" indgår i Masterplan Hannæs-Østerild, udarbejdet af de otte borgerforeninger på Hannæs marts 2018, så hverken kommune eller nationalpark bør kunne sætte spørgmålstegn ved lokal opbakning til en udvidelse.
Se arealforslag mm. i præsentationen Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg.

PRESSEKLIP

 Hverdagen forbliver den samme

Som lodsejer i Nationalpark Thy er du kun forpligtet i forhold til allerede gældende lokal- og kommuneplaner. Dvs. der gælder samme regler i og uden for Nationalparken. Læs Naturstyrelsens lodsejerinformation 

Lildstrand Udviklingsgruppens præsentation NATIONALPARK THY FRA AGGER TIL BULBJERG (feb. 2019)

Politisk opbakning til Masterplan Lildstrand fra Thisted Kommune

*****
Nationalpark-tv

Presseklip Lildstrand

TO FORSLAG fra Lildstrand til Miljø- og Klimaministeriets Natur- og Biodiversitetspakke, hhv. om Nationalpark Thy-udvidelse og Lov om Nationalparker. (Skriv Nationalpark Thy i søgefeltet.)

*****************************************************************************************

FAKTA: Den samlede udvidelse af Nationalpark Thy, som i 2020 er på tegnebrættet, udgør ca. 60% af den nuværende nationalparks størrelse.

  • De 25% er kyststrækningen fra Vigsø til Bulbjerg, som består af fredet klithede uden landbrugarealer. 85% af arealet ejes af staten og drives af Naturstyrelsen Thy. 15% (fredet klithede) tilhører 28-30 private lodsejere 
    Dette forslag er marts 2018 indgivet som høringssvar til kommuneplan fra de otte borgerforeninger i Hannæs-Østerild området.
  • De 29% er en udvidelse mod syd foreslået af Dansk Ornitolog-Forening.
    Dette forslag fokuserer på det lavvandede, tidevandsprægede marine miljø i Krik Vig. Det foreslåede område af Nissum Bredning, der mod syd går til linjen mellem Røjensø Odde og Thyborøn Kanal, er i sin helhed underlagt den danske stats højhedsret over søterritoriet, hvilket indebærer en overskuelig administration.
  • De resterende 5-6% er private matrikler, som ønsker optag.
At Nationalpark Thy betragter økonomi som en tilsyneladende uoverstigelig hindring for en udvidelse forekommer derfor overdrevet, specielt da økonomiske konsekvenser af en udvidelse til stadighed af bestyrelsesformanden fremhæves som forhindring, men fortsat er ikke er søgt dokumenteret af bestyrelsen trods gentagne anmodninger herom. Ny nationalparkplan træder i kraft i 2022.
Hawboernes Forening Lildstrand | CVR: 36265159